Villkor och Ordningsregler

Allmänna villkor för bokning via Internet

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för bokning av arrangemang via Internet hos Casino Cosmopol AB och/eller CC Casino Restaurang AB (nedan gemensamt kallat Casino Cosmopol) och utgör en del av villkoren för kundens beställning av arrangemang. De vid var tid gällande Allmänna villkoren för bokning via Internet finns tillgängliga på casinocosmopol.se.

2. Definitioner

Med arrangemang avses samtliga tjänster och produkter som Casino Cosmopol tillhandahåller och som går att beställa via casinocosmopol.se. Som arrangemang avses bl.a. spelturneringar (innefattande bl.a. pokerturneringar) samt paket- och underhållningserbjudanden. Med kunden avses den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning av ett arrangemang hos Casino Cosmopol via casinocosmopol.se. Med beställning avses, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att kunden bokar och betalar för ett arrangemang via casinocosmopol.se.

3. Beställning

Innan kunden gör en beställning ska kunden läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant. Om inte annat uttryckligen har angivits ska avtal inte anses ha ingåtts mellan kunden och Casino Cosmopol förrän full betalning har erlagts av kunden och Casino Cosmopol har skickat en bekräftelse av mottagandet av beställningen till kunden. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som kunden har lämnat i samband med beställningen. E-post-bekräftelsen är kundens kvitto för gjord beställning. Kvittot ska betraktas som en värdehandling och förvaras på betryggande sätt. Casino Cosmopol ansvarar inte för skador som kunden lider på grund av att kvittot förkommer eller kommer i annan persons besittning. Om avtal inte har ingåtts på grund av att en beställning inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda inom rätt tid, ansvarar inte Casino Cosmopol för de skador eller olägenheter, av vilka slag det än må vara, som kunden lider på grund härav. Det gäller oavsett vad orsaken är till att beställningen inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda i rätt tid. Med rätt tid avses i detta sammanhang senaste dag för bokning av arrangemanget enligt de villkor som Casino Cosmopol bestämmer för arrangemanget ifråga.

4. Betalning

Betalning kan göras med kredit- eller betalkort som är knutna till banker, kreditkortsföretag eller andra juridiska personer som Casino Cosmopol vid var tid godtar som betalningsförmedlare, vilket framgår av den del av Casino Cosmopols webbplats där bokning via Internet sker. Betalning ska ske i svenska kronor. Debitering av kundens kredit- eller betalkort sker normalt direkt efter det att Casino Cosmopol har mottagit beställningen. Kunden ansvarar för att det finns täckning för det belopp som beställningen avser. Om täckning saknas eller om Casino Cosmopol blir tvunget att betala tillbaka överfört belopp till bank-, kreditkortsföretag eller annan ska kunden på Casino Cosmopols begäran omedelbart fullgöra betalningen. Vid sådant förhållande kan Casino Cosmopol alternativt häva avtalet med omedelbar verkan. Oavsett om hävning sker eller ej skall kunden, vid bristande täckning på sitt konto, ersätta Casino Cosmopol fullt ut för den ekonomiska skada som Casino Cosmopol lider på grund härav. I särskilda fall kan Casino Cosmopol medge att betalning sker på annat sätt och vid senare tillfälle än vad som framgår ovan.

5. Avbeställning

Beställning av plats i en spelturnering på Casino Cosmopol är bindande och kan därför inte avbeställas.

6. Inställt arrangemang

Casino Cosmopol har rätt att ställa in ett arrangemang av vilket skäl som helst. Om ett arrangemang ställs in betalar Casino Cosmopol om möjligt tillbaka det belopp som kunden har erlagt till det kreditkorts- eller betalkortskonto från vilket betalningen har gjorts. I särskilda fall kan Casino Cosmopol återbetala på annat sätt i receptionen på något av Casino Cosmopols kasinon. Om kunden inte senast inom sex (6) månader från det att arrangemanget skulle ha påbörjats anmäler att kunden vill att Casino Cosmopol skall återbetala erlagt belopp för arrangemanget, förlorar kunden sin rätt att få tillbaka beloppet.

7. Verifiering

Vid betalning via Internet kan Casino Cosmopol inte ansvara för att kundens identitet kan verifieras. Betalning via Internet sker därför på kundens egen risk. Casino Cosmopol ansvarar inte för obehörig eller olaglig användning av kundens eller annans identitet, kreditkort, betalkort eller dylikt samt skada som kunden eller annan lider på grund av missbruk av kreditkort, betalkort, annans identitet eller dylikt.

8. Särskilt om anmälan till spelturnering

Vid anmälan till spelturnering får kunden endast anmäla sig personligen en (1) gång till en och samma spelturnering. Kunden kan överlåta sin plats i en spelturnering till annan person. För att det skall få ske skall både kunden och den person som platsen i spelturneringen skall överlåtas till samtidigt och personligen anmäla detta i receptionen på det casino där turneringen ska äga rum senast innan spelturneringen inleds. Rätten att delta i en spelturnering får aldrig överlåtas till annan för högre pris än vad kunden har betalat Casino Cosmopol för rätten att delta i turneringen.

Om rätten att delta i en spelturnering används för annat syfte än som anges i dessa allmänna villkor eller i de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för turneringen ifråga, förverkas rätten att delta i spelturneringen med omedelbar verkan. Om rätten att delta i en spelturnering förverkas, har kunden varken rätt att själv delta i spelturneringen eller överlåta denna rätt till annan. Vid sådant förhållande har kunden inte heller rätt att få tillbaka det belopp som erlagts för rätten att delta i spelturneringen eller rätt till någon annan ersättning från Casino Cosmopol av vilket slag det än må vara.

Vid deltagande i spelturneringar gäller att Casino Cosmopol i egenskap av arrangör alltid kostnadsfritt innehar samtliga rättigheter till bild- och/eller filmupptagningar inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till annan part vid varje enskilt tillfälle. Spelare kan med andra ord inte ställa några krav på ersättning avseende bild och/eller filmrättigheter, som har gjorts i samband med spelturneringar på Casino Cosmopol. För deltagande i en spelturnering gäller i övrigt de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för den aktuella turneringen.

9. Reklamation

Vill kunden åberopa något fel i ett arrangemang eller en Internetbetalning, skall kunden underrätta Casino Cosmopol inom skälig tid från det att kunden märkt eller bort märka felet (reklamation). Reklamerar kunden inte inom skälig tid förlorar kunden rätten att åberopa felet.

10. Force majeure

Casino Cosmopol är fri från ansvar gentemot kunden om förlust eller skada uppstår för kunden till följd av force majeure. Som force majeure skall anses omständighet utanför Casino Cosmopols kontroll, som Casino Cosmopol skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid beställningen och vars följder Casino Cosmopol inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11. Personuppgifter m.m.

Casino Cosmopol registrerar och behandlar de personuppgifter som kunden lämnar i sin beställning för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt dessa allmänna villkor och genomförandet av arrangemanget.

Vid kundens deltagande i spelturneringar och liknande arrangemang publicerar Casino Cosmopol resultat- och/eller rankinglistor på casinocosmopol.se och i annan form.

Casino Cosmopol har bedömt att den lagliga grunden för behandlingen av förekommande personuppgifter är nödvändig för att tillgodose ett berättigat intresse av att kunna presentera såväl resultat som referat från arrangemanget så att ett komplett event kan erbjudas. Gäst kan motsätta sig behandlingen avseende resultat- och/eller rankinglistor men då kan man inte delta i arrangemanget. Gäst kan motsätta sig publicering av bild och filmupptagningen i social media genom att meddela personalen då fotograferingen sker eller annars genom att vända sig till Casino Cosmopols dataskyddsombud.

Fullständig information om behandling av personuppgifter är beskrivet i Information om behandling av personuppgifter, som finns på casinomcosmopol.se och kan även tillhandahållas av respektive casinos reception eller beställas genom att skriva till Casino Cosmopol AB, 106 10 Stockholm.

12. Övrigt

I övrigt gäller de särskilda bestämmelser och regler som Casino Cosmopol vid var tid tillämpar för respektive arrangemang.

13. Tvist

Eventuell tvist i anledning av bokning av arrangemang via Internet hos Casino Cosmopol skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.


Dessa allmänna villkor gäller från och med 2018-05-25.
 

Ordningsregler

Spelinspektionen har beviljat Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol) licens att tillhandahålla casinospel och spel på värdeautomater (Casinoverksamheten) på casinona i Stockholm, Göteborg och Malmö. Spelinspektionen ska utöva tillsyn över Casinoverksamheten. Casino Cosmopol har utfärdat dessa ordningsregler som ska gälla som villkor för besök vid Casino Cosmopols casinon.

1. Allmänna regler 

1.1 Besökare till Casino Cosmopols casinon ska – oberoende av om besökaren deltar i spel eller inte – följa Casino Cosmopols ordningsregler och spelregler. 

1.2 Besökare ska följa de anvisningar och instruktioner som ges av casinopersonalen i syfte att upprätthålla ordning inom casinot och säkerställa att samtliga spel bedrivs på ett ordnat, korrekt och säkert sätt.

1.3 Casino Cosmopol behandlar inom ramen för vad som är tillåtet enligt spellagen, EU:s dataskyddsförordning (2016/679), spellagen (2018:1138) och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, nödvändiga personuppgifter om besökaren. Syftet är att förebygga, förhindra och avslöja brott inom casinot, användas som hjälpmedel vid tvistlösning samt motverka problem med överdrivet spelande och penningtvätt. Casino Cosmopol kan även behandla besökarens personuppgifter i andra situationer. Information om sådana behandlingar tillika de legala grunderna för sådan behandling framgår på casinocosmopol.se/personuppgifter.

1.4 Besökare i ett casino får inte vid, eller i anslutning till, besök i casinot erbjuda professionella, finansiella eller jämförbara tjänster till andra besökare på casinot.

1.5 Spel som kräver ett personligt kort för deltagande, s.k. ”carded play”, får endast spelas med det personliga kort besökaren tillhandahållits av Casino Cosmopol. Personal på casinot kan begära att gäst identifierar sig i samband med spel och övriga transaktioner (ex. uttag av pengar) med sådant kort och tickets skapade efter spel med sådant kort. Casino Cosmopol är inte skyldig att betala ut pengar om identifikationsinformationen på en ticket inte matchar den person som begär utbetalning.

2. Öppettider

Casinot är öppet under de tider som finns anslagna vid ingången till respektive anläggning och på hemsidan, www.casinocosmopol.se.

3. Definition av speldag m.m.

Med ”speldag” menas perioden mellan öppnandet av casinot en viss dag och till stängningen av casinot samma eller närmast påföljande dag. 

4. Besökare

4.1 Besökare ska ha ett giltigt entrébevis eller kunna identifieras mot besöksregistrerings systemet. Entrébeviset är personligt och får inte överlåtas. Besökaren ska på anmodan av casinopersonal kunna visa upp sitt entrébevis eller medverka till identifiering mot besöksregistret.

4.2 Entrébeviset berättigar endast till besök under den speldag eller period som anges på beviset.

4.3 Entrébevis, som innehas av en annan person än den person entrébeviset är utställt till, får annulleras utan att entréavgiften återbetalas.

4.4 Besökare ska ha vårdad klädsel i enlighet med Casino Cosmopols klädpolicy.

Klädpolicy: Vi har ingen strikt klädkod, men de flesta klär sig för en trevlig kväll på stan. Vårdad klädsel är ett allmänt accepterat begrepp i Sverige som vi tillämpar. Vi anser att helhetsintrycket är viktigare än enstaka detaljer eller plagg. Av säkerhetsskäl godkänner Casino Cosmopol inte symbolisk uniform - MC-väst, skyddsväst, militärbyxor/-kängor; huvudbonad - hatt, mössa eller annat som kan skymma möjlighet till identifiering, solglasögon; väskor - sportbagar, ryggsäckar eller emballerade föremål. Vid turneringsspel i poker medges undantag att det inom området för turneringsspelet där keps och solglasögon får bäras. Huvudbonad som bärs av religiösa skäl medges.

4.5 a) Datorutrustning får tas med och användas då den inte är i direkt anslutning till casinots spelmaskiner eller spelbord,

b) utrustning för ljudupptagning, mekaniska eller elektroniska verktyg eller annan utrustning som kan användas för att manipulera spelutrustningen eller utfallet av spelet, får ej medföras. Från denna regel undantas mobiltelefon, se dock punkten 4.7 nedan,

c) att låna ut, själv låna eller be andra besökare om pengar är inte tillåtet,

d) det är inte tillåtet att medföra brandfarliga eller explosiva ämnen eller material, vapen, stickande eller skärande verktyg och redskap eller annat som kan orsaka skada på människor, casinots inredning eller fastighet,

e) vill du röka, går det bra om du gör det på anvisad plats. Mat, alkohol, droger eller andra berusningsmedel är inte tillåtet att medföra,

4.6 Fotografera/filma gärna när du besöker oss, men bara dem som vill vara med på bild och inte i direkt anslutning till spelborden. Bästa ytorna för foto/film är i restauranger och barer. Undantag från ovanstående kan i vissa fall medges, men då endast med särskilt tillstånd från Casino Cosmopol. 

4.7 För att inte störa spelet och övriga besökare ska telefon- videosamtal eller annan omfattande användning av mobiltelefon inte ske i direkt anslutning till spelborden. 

4.8 Om en besökare inte deltar i ett spel, kan casinopersonalen begära att besökaren lämnar sin plats vid en spelmaskin eller vid ett spelbord till förmån för annan besökare som avser spela.

4.9 Casino Cosmopol har rätt att vägra personer tillträde till casinot som: 

a) inte kan identifieras,

b) ger intryck av att komma att störa ordningen inom casinot, ej hörsammar personalens anvisningar eller stör spelet eller det sätt enligt vilket spelen ska bedrivas, 

c) avsiktligen har brutit mot eller ger intryck av att inte respektera lag, Casino Cosmopols ordningsregler, spelregler, eller på något sätt – i ord eller handling – behandlar andra besökare eller personal på ett kränkande sätt, alternativt underlåter att respektera anvisningar från Casino Cosmopols personal, 

d) frivilligt har träffat ett avtal om besöksförbud/besöksrestriktioner eller som stängt av sig via spelpaus.se och som därefter överträder förbudet/restriktionen, 

e) har en obetald skuld till Casino Cosmopol, som är förfallen till betalning, 

f) är underkastade ett besöksförbud utfärdat av Casino Cosmopol och/eller 

g) inte bär lämplig klädsel, enligt Casino Cosmopols klädpolicy.

h) inte utan skälig grund medverkar vid säkerhetskontroll (metalldetektion). 

Därutöver får Casino Cosmopol vägra tillträde till casinot utan förklaring, om speciella omständigheter så kräver. 

4.10 Casino Cosmopol erbjuder ett åtgärdsprogram för att förebygga problem med överdrivet spelande och kan teckna personliga avtal med besökare om besöksrestriktion eller besöksförbud. Detsamma gäller för Svenska Spels spel. Besökaren kan upprätta personliga avtal om att spärra sitt pokerkonto eller spärra sig från Svenska Spels samtliga spel på www.svenskaspel.se. Upprättande av avtal kan ombesörjas av casinopersonal och av Svenska Spels kundservice på tel. 0770-11 11 11. 

Det finns även möjlighet att stänga av sig online från allt licensierat spel i Sverige via spelpaus.se, som tillhandahålls av Spelinspektionen. Notera att en avstängning i spelpaus.se innebär att den avstängda inte längre får access till casinot oavsett vad syftet med besöket är.

4.11 Besökare ska samarbeta med Casino Cosmopol för att underlätta att alla följer ordningsreglerna och spelreglerna.

4.12 Överträdelse av lag, Casino Cosmopols ordningsregler, spelregler samt underlåtenhet att följa anvisning från casinots personal, ger Casino Cosmopol rätt att avvisa besökaren från casinot utan återbetalning av entréavgiften. Casino Cosmopol återbetalar inte mat, dryck etc., som inte kan konsumeras på grund av avvisning enligt denna regel.

5. Avskiljande av delar av casinot

Casino Cosmopol kan avskilja delar av casinot för spel med höga insatser. Till dessa delar av casinot har endast personer som deltar i dessa spel tillträde. Casino Cosmopol har rätt att vägra tillträde till dessa delar utan förklaring. 

6. Intern-TV (Closed Circuit Television System – CCTV) 

6.1 Casino Cosmopol använder CCTV för att övervaka och kontrollera lokalerna och samtliga spel. Besökare i casinot är därmed föremål för kameraövervakning.

6.2 Inspelade videoupptagningar är konfidentiella. Endast personer med tillstånd av Casino Cosmopol har rätt att ta del av inspelningarna. 

7. Ändrade ordningsregler samt tillfälliga kompletterande ordningsregler

Casino Cosmopol har rätt att när som helst ändra dessa ordningsregler med anledning av legala, tekniska eller kommersiella skäl. Ändringar kan även ske med anledning av Casino Cosmopols ändrade rutiner eller av säkerhetsskäl. Det åligger besökare att hålla sig uppdaterad om de vid var tid gällande ordningsreglerna.

Casino Cosmopol har vidare rätt att besluta om tillfälliga kompletterande regler till dessa ordningsregler som i sådana fall tydliggörs på casinot samt hemsidan. Överträdelse av sådana tillfälliga kompletterande regler hanteras på samma sätt som ordinarie ordningsregler.

8. Klagomål och tvister 

8.1 Besökare till casinot har möjlighet att lämna in ett skriftligt klagomål till Casino Cosmopol om besökaren anser sig ha blivit felaktigt behandlad eller på annat sätt skulle vara missnöjd med något förhållande inom casinot.

8.2 Casino Cosmopol ska i första hand försöka lösa tvister lokalt i varje casino. Om detta inte är möjligt, ska tvisten i andra hand hänskjutas till den kommitté på Casino Cosmopols huvudkontor, som särskilt utsetts för hantering av tvister.

8.3 En besökare kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden – ARN (ARN, Box 174, 101 23 Stockholm) för att få en tvist prövad. ARNs beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. En besökare till casinot kan även använda EU:s onlineplattform för tvistelösning för att få hjälp om tvist uppstått.

8.4 En besökare kan alltid vända sig till allmän domstol för att få en tvist prövad.

9. Övrigt

9.1 Dessa ordningsregler ersätter tidigare ordningsregler och gäller från och med 2021-07-07.

9.2 Dessa ordningsregler kan erhållas på begäran och finns även tillgängliga i casinots reception. Spelregler kan erhållas genom informationsstationer utställda i casinolokalerna. Både ordningsregler och spelregler återfinns även på www.casinocosmopol.se.

9.3 Ordningsreglerna finns upprättade i en svensk och en engelsk version. Om det skulle föreligga en avvikelse mellan versionerna, ska den svenska versionen äga företräde.

Casino Cosmopols ordningsregler är senast reviderade 2021-06-11.