Behandling av personuppgifter

Information om Casino Cosmopols registrering av personuppgifter

Bakgrund
Casino Cosmopol registerar vissa personuppgifter rörande sina besökare. Registreringarna sker med stöd av casinolagen (1999:355), lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och personuppgiftslagen (1998:204). Nedan följer en information om vilka uppgifter som Casino Cosmopol registerar beträffande sina besökare och ändamålen med registreringarna. Härutöver sker ytterligare registrering av personuppgifter efter särskilt samtycke från den registrerade, t.ex. i samband med deltagande i en pokerturnering.

Personuppgiftsansvarig för nedanstående register är Casino Cosmopol AB, 556485-4296, med adress 106 10 STOCKHOLM.

Registrering enligt casinolagen
Casino Cosmopol ska enligt 5 § casinolagen föra ett register över besökarna på casinot i syfte att förebygga och avslöja brott. Registret innehåller uppgifter om besökarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. Registret innehåller även ett fotografi av besökaren och uppgift om tidpunkt för besöket. Dessa uppgifter behandlas i ett separat besöksregister.

Registrering enligt penningtvättslagen
Av 2 § 9 penningtvättslagen framgår att Casino Cosmopols casinoverksamhet omfattas av nämnda lag. Penningtvättslagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan närings­verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Casino Cosmopol registerar därför personuppgifter med anknytning till sådana transaktioner som omfattas av penningtvättslagen. I enlighet med sin skyldighet enligt penningtvättslagen rapporterar Casino Cosmopol sådana transaktioner som man misstänkter eller har skälig grund att misstänka utgör led i penningtvätt eller finansiering av terrorism till Polisen. Casino Cosmopol kan även lämna ut uppgifter ur penningtvättsregistret på begäran av Polisen, Åklagarmyndigheten, domstol eller annan myndighet som har lagligt stöd för en sådan begäran.

Registrering enligt personuppgiftslagen
Casino Cosmopol har ett register för avtalsrelaterade frågor där personuppgifter kan förekomma. Registret förs i syfte att säkerställa att såväl Casino Cosmopol som casinobesökarna uppfyller sina avtalsenliga förpliktelser. I detta register kan förekomma uppgifter om t.ex. besökares ekonomiska krav på Casino Cosmopol och vise versa samt kvarglömda spelmarker, pengar och annan lös egendom.

Casino Cosmopol har även ett register för spelöverträdelser. Registret förs i syfte att säkerställa att casinospelen bedrivs på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. I detta register förekommer uppgifter om besökare som är avstängda på grund av överträdelser av Casino Cosmopols spelregler.

Casino Cosmopol har vidare ett register för spelansvarsåtgärder. Registret förs i syfte att motverka problem med överdrivet spelande. I registret förekommer uppgifter om spelansvars­åtgärder som har vidtagits i förhållande till besökare.

Övrigt
I Casino Cosmopols casinon sker allmän kameraövervakning med stöd av 7 a § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.

Casino Cosmopol behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och lämnar inte ut dessa till utomstående (dvs. fysiska eller juridiska personer utanför Svenska Spel-koncernen) annat än på anmodan av myndighet eller domstol.

Casino Cosmopols besökare har möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Casino Cosmopols behandling av besökarens personuppgifter enligt personuppgiftslagen. En skriftlig ansökan om sådan information ska skickas till: Personuppgiftsombudet, Casino Cosmopol, 106 10 STOCKHOLM. Kunden har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter i en skriftlig begäran till person­uppgiftsombudet på den ovan angivna adressen.