Allmänna villkor för Club Cosmopol

Dessa villkor gäller från och med 1 oktober 2020

1. Allmänt
Dessa Allmänna villkor för Club Cosmopol (”Klubbvillkoren”) gäller för medlemskap i Club Cosmopol hos Casino Cosmopol AB (”Casino Cosmopol”). Den som efter ansökan beviljas medlemskap i Club Cosmopol kallas ”Medlemmen”. 

Dessa Klubbvillkor finns tillgängliga på Casino Cosmopols hemsida och kan även erhållas i receptionen vid Casino Cosmopols kasinon. Casino Cosmopol har rätt att ändra dessa Klubbvillkor utan särskilt meddelande till Medlemmen. Det åligger således Medlemmen att hålla sig uppdaterad om de vid var tid gällande Klubbvillkoren.

2. Ansökan
Ansökan om medlemskap ska ske i receptionen vid något av Casino Cosmopols kasinon på en särskild blankett som tillhandahålls av Casino Cosmopol. Då ansökan har beviljats anses medlemskapet ingånget.

3. Vem som kan bli medlem i Club Cosmopol
Medlemskap i Club Cosmopol kan beviljas för fysisk person som har fyllt 20 år och som inte bedöms som klart olämplig för medlemskap av kasinots personal.

4. Giltighetstid och uppsägningstid m.m.
Medlemskap i Club Cosmopol gäller tills vidare från tecknande och förmånerna som medlemskapet medför upphör automatiskt när medlemskapet avslutas. 

Om Medlemmen frivilligt ingår ett avtal om, alternativt av Casino Cosmopol beslutar om, besöksförbud, pausas medlemskapet automatiskt under den period som besöksförbudet gäller. 

Casino Cosmopol får säga upp avtalet om medlemskap i förtid med en uppsägningstid om en (1) månad eller med omedelbar verkan om Casino Cosmopol bedömer att det finns särskilda skäl.

Medlemmen får säga upp avtalet om medlemskap med omedelbar verkan. Medlemmens uppsägning ska meddelas receptionen på något av Casino Cosmopols kasinon, alternativt begäras skriftligen till Club Cosmopol, Box 45, 101 20 Stockholm.

Casino Cosmopol kan även besluta att medlemskapet ska avslutas om Medlem inte besökt ett av Casino Cosmopols kasinon under en längre tidsperiod som bestäms av Casino Cosmopol.   

5. Kostnad för medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är inte förenat med någon kostnad. Däremot måste varje besökare till ett kasino erlägga en entréavgift vilket sker i form av ett årskort. Medlemskapet berättigar härvid till en rabatterad kostnad för årskortet. 

6. Personligt medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är personligt och kan ej överlåtas.

7. Information och erbjudanden
Om Medlem har samtyckt till att få marknadsföring och erbjudanden från Casino Cosmopol, skickas dessa via e-post och/eller via SMS. Medlem kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera sig från utskicken via avregistreringslänk som medföljer utskicken (se vidare punkt 9).

8. Ansvarsbegränsning
Casino Cosmopol ansvarar endast för fel i Casino Cosmopols besöks-, spel- och övriga datorsystem som har orsakats av vårdslöshet. Casino Cosmopols ansvar är därvid begränsat till direkta skador.

9. Registrering och behandling av personuppgifter
Casino Cosmopol behandlar de personuppgifter som Medlemmen lämnar i sin ansökan om medlemskap under den tid som medlemskapet gäller. Dessa uppgifter behandlas enbart för registrering och administration av medlemskapet samt för att skicka information och erbjudanden (om medlemmen valt detta i samband med ansökan om medlemskap).

Fullständig information om behandling av personuppgifter finns beskrivet i Information om behandling av personuppgifter, som finns på www.casinocosmopol.se/personuppgifter och kan även tillhandahållas av respektive kasinos reception eller beställas genom att skriva till Casino Cosmopol AB, Box 45, 101 20 Stockholm.