Allmänna villkor för Club Cosmopol

Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014.

1. Allmänt
Dessa villkor gäller för medlemskap i Club Cosmopol hos Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol). Den som efter ansökan beviljas medlemskap i Club Cosmopol kallas Medlemmen. Vid beviljande av medlemskap i Club Cosmopol erhåller Medlemmen ett medlemskort. De vid var tid gällande reglerna och villkoren finns tillgängliga på Casino Cosmopols webbplats: www.casinocosmopol.se och/eller kan erhållas i receptionen vid Casino Cosmopols casinon. Casino Cosmopol har rätt att ändra dessa regler och villkor, utan särskilt meddelande till Medlemmen.

2. Ansökan
Ansökan om medlemskap skall ske i receptionen vid något av Casino Cosmopols casinon på en särskild blankett som tillhandahålls av Casino Cosmopol. Då ansökan kommit Casino Cosmopol tillhanda överlämnas ett medlemskort till sökanden, varvid avtalet om medlemskap mellan Casino Cosmopol och Medlemmen anses ingånget.

3. Vem som kan bli medlem i Club Cosmopol
Medlemskap i Club Cosmopol kan beviljas för fysisk person som är fyllda 20 år och i övrigt bedöms som lämplig att inneha medlemskap i Club Cosmopol.

4. Giltighetstid och uppsägningstid m.m.
Medlemskap i Club Cosmopol gäller under ett (1) år och förmånerna som medlemskapet medför upphör då automatiskt utan uppsägning. Medlemskapet förnyas om så önskas i receptionen på något av Casino Cosmopols casinon, se vidare punkten 5.

Om Medlemmen frivilligt ingår ett avtal om, alternativt av Casino Cosmopol åläggs, besöksförbud, upphör medlemskapet automatiskt utan uppsägning under den period som besöksförbudet gäller. Casino Cosmopol äger säga upp avtalet om medlemskap i förtid med iakttagande av en uppsägningstid om 1 månad.

Medlemmen äger säga upp avtalet om medlemskap med omedelbar verkan. Medlemmens uppsägning skall meddelas receptionen på något av Casino Cosmopols casinon, alternativt begäras skriftligen till Club Cosmopol, 106 10 Stockholm.

Vid medlemskapets upphörande i förtid återbetalas ej medlemsavgiften till Medlemmen.

5. Kostnad för medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är förenat med en årlig avgift, som bestäms av Casino Cosmopol från tid till annan.

6. Personligt medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är personligt och kan ej överlåtas.

7. Fri entré
Medlemskap i Club Cosmopol berättigar Medlemmen till fri entré till Casino Cosmopols casinon under medlemskapets giltighetstid.

8. Information och erbjudanden
Casino Cosmopol skickar personlig information till Medlemmen om vad som händer på bolagets casinon. Informationen skickas i huvudsak via e-post och/eller vid speciella tillfällen via post. Casino Cosmopol och bolag ingående i Svenska Spel-koncernen äger rätt att under den tid som medlemskapet gäller och för en tid om 24 månader därefter kicka marknadsföring i form av bl.a. spelinformation och erbjudanden till Medlemmen. I de fall Medlemmen ej önskar sådan direkt marknadsföring skall Medlemmen kontakta receptionen på något av Casino Cosmopols casinon, alternativt begära detta skriftligen till Club Cosmopol, 106 10 Stockholm (se vidare punkten 12).

9. Ansvarsbegränsning
Casino Cosmopol ansvarar endast för fel i Casino Cosmopols besöks-, spel- och övriga datorsystem orsakade av vårdslöshet. Casino Cosmopols ansvar är därvid begränsat till direkta skador.

10. Registrering och behandling av personuppgifter
Casino Cosmopol äger rätt att registrera och behandla de personuppgifter som Medlemmen lämnar i sin ansökan om medlemskap, vid besök på Casino Cosmopols casinon samt vid spel på spelautomater för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt dessa avtalsvillkor. Casino Cosmopol och övriga bolag inom Svenska Spel-koncernen äger rätt att under den tid som medlemskapet gäller och för en tid om 24 månader därefter behandla personuppgifterna i ansökan och den information som genereras om Medlemmen vid spel på spelautomater för statistiska beräkningar, marknadsundersökningar samt för marknadsföringsändamål, inkluderat direkt marknadsföring.

Casino Cosmopol har också rätt att behandla uppgifter i övrigt om Medlemmens spel och om de kontakter som förevarit mellan Casino Cosmopol och Medlemmen. Uppgifter om Medlemmens användande av medlemskortet samt uppgifter i övrigt om spel och om Medlemmens kontakter med Casino Cosmopol i detta hänseende används av Casino Cosmopol för att motverka överdrivet spelande inom ramen för Casino Cosmopols spelansvarsprogram. Medlemmen äger rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter genom att kontakta receptionen på något av Casino Cosmopols casinon alternativt genom att skicka korrekta uppgifter till Club Cosmopol, 106 10 Stockholm. Medlemmen har möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Casino Cosmopols behandling av Medlemmens personuppgifter. En skriftlig begäran om sådan information skall skickas till Club Cosmopol, 106 10 Stockholm. Casino Cosmopol skall behandla information rörande Medlemmen konfidentiellt. Endast behörig myndighet kan erhålla sådana uppgifter enligt svensk lag eller förordning.

11. Medlemmens ansvar för medlemskortet
Medlemmen skall förvara sitt medlemskort på ett sådant sätt som motverkar risk för stöld och obehörigt användande.