Processing of personal data

  • Dessa villkor gäller från och med 25 maj 2018.

Information om Casino Cosmopols behandling av personuppgifter - gäster

Personuppgiftsansvarig är Casino Cosmopol AB, 556485-4296, 106 10 Stockholm. Dataskyddsombudet når du genom e-post till dataskyddsombudet@casinocosmopol.se eller brevledes till Casino Cosmopols Dataskyddsombud, SE-106 10 Stockholm.

Man har alltid rätt att

• begära ut ett så kallat registerutdrag
• få felaktiga uppgifter rättade
• begära radering av personuppgifter (gäller inte om det finns laglig grund att behålla dem)
• invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter
• återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen
• klaga hos Datainspektionen

De personuppgifter som behandlas av Casino Cosmopol, förutom sådana uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder, kan komma att överföras till tredje land då Casino Cosmopol använder internationella leverantörer av vissa spel/tjänster/produkter/evenemang och därmed sammanhängande tjänster. Det krävs alltid att det finns en legal grund för överföringen, såsom att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå, att den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till överföringen, att något annat av de särskilda undantagen enligt art. 49 Dataskyddsförordningen är uppfyllda, att överföringen är föremål för EU:s standardavtalsklausuler, att avsändaren och mottagaren är bundna av så kallade bindande företagsbestämmelser eller för överföringar till USA, att mottagaren kan vara certifierad under EU-U.S. Privacy Shield.

Tidpunkter för när en personuppgift inte längre är åtkomligt för ett visst ändamål kan vara upp till en månad efter angiven sista tidpunkt, på grund av att rensning av olika system kan ske med vissa intervall.

Uppgifter om gäster och deras besök, hos och deltagande i spel/tjänster/produkter/evenemang som erbjuds av Casino Cosmopol (nedan gemensamt eller var för sig kallade ”Tjänster”) kan komma att användas för olika analyser. Informationen som används är dock avidentifierad, så det är inte längre personuppgifter.

Det kan uppstå situationer då Casino Cosmopol skulle vilja stödja forskningsprojekt, Casino Cosmopol kommer emellertid aldrig att använda gästers personuppgifter för forskning annat än med stöd i lag eller efter ha fått gästernas uttryckliga samtycke. Avidentifierade uppgifter kan komma att användas för forskning men dessa är då inte längre personuppgifter.

Om Casino Cosmopol använder leverantörer som behandlar personuppgifter för Casino Cosmopols räkning skrivs avtal med omfattande krav på leverantören så att behandlingen inte blir mer omfattande eller mindre säker än om Casino Cosmopol skötte uppgiften med egna resurser.

Tabell över Casino Cosmopols behandling av personuppgifter:

personuppgifter.PNG