General terms and house rules

General terms and conditions

1. Inledning
Dessa allmänna villkor gäller för bokning av arrangemang via Internet hos Casino Cosmopol AB och/eller CC Casino Restaurang AB (nedan gemensamt kallat Casino Cosmopol) och utgör en del av villkoren för kundens beställning av arrangemang. De vid var tid gällande Allmänna villkoren för bokning via Internet finns tillgängliga på casinocosmopol.se.

2. Definitioner
Med arrangemang avses samtliga tjänster och produkter som Casino Cosmopol tillhandahåller och som går att beställa via casinocosmopol.se. Som arrangemang avses bl.a. spelturneringar (innefattande bl.a. pokerturneringar) samt paket- och underhållningserbjudanden. Med kunden avses den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning av ett arrangemang hos Casino Cosmopol via casinocosmopol.se. Med beställning avses, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att kunden bokar och betalar för ett arrangemang via casinocosmopol.se.

3. Beställning
Innan kunden gör en beställning ska kunden läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant. Om inte annat uttryckligen har angivits ska avtal inte anses ha ingåtts mellan kunden och Casino Cosmopol förrän full betalning har erlagts av kunden och Casino Cosmopol har skickat en bekräftelse av mottagandet av beställningen till kunden. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som kunden har lämnat i samband med beställningen. E-post-bekräftelsen är kundens kvitto för gjord beställning. Kvittot ska betraktas som en värdehandling och förvaras på betryggande sätt. Casino Cosmopol ansvarar inte för skador som kunden lider på grund av att kvittot förkommer eller kommer i annan persons besittning. Om avtal inte har ingåtts på grund av att en beställning inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda inom rätt tid, ansvarar inte Casino Cosmopol för de skador eller olägenheter, av vilka slag det än må vara, som kunden lider på grund härav. Det gäller oavsett vad orsaken är till att beställningen inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda i rätt tid. Med rätt tid avses i detta sammanhang senaste dag för bokning av arrangemanget enligt de villkor som Casino Cosmopol bestämmer för arrangemanget ifråga.

4. Betalning
Betalning kan göras med kredit- eller betalkort som är knutna till banker, kreditkortsföretag eller andra juridiska personer som Casino Cosmopol vid var tid godtar som betalningsförmedlare, vilket framgår av den del av Casino Cosmopols webbplats där bokning via Internet sker. Betalning ska ske i svenska kronor. Debitering av kundens kredit- eller betalkort sker normalt direkt efter det att Casino Cosmopol har mottagit beställningen. Kunden ansvarar för att det finns täckning för det belopp som beställningen avser. Om täckning saknas eller om Casino Cosmopol blir tvunget att betala tillbaka överfört belopp till bank-, kreditkortsföretag eller annan ska kunden på Casino Cosmopols begäran omedelbart fullgöra betalningen. Vid sådant förhållande kan Casino Cosmopol alternativt häva avtalet med omedelbar verkan. Oavsett om hävning sker eller ej skall kunden, vid bristande täckning på sitt konto, ersätta Casino Cosmopol fullt ut för den ekonomiska skada som Casino Cosmopol lider på grund härav. I särskilda fall kan Casino Cosmopol medge att betalning sker på annat sätt och vid senare tillfälle än vad som framgår ovan.

5. Avbeställning
Beställning av plats i en spelturnering på Casino Cosmopol är bindande och kan därför inte avbeställas.

6. Inställt arrangemang
Casino Cosmopol har rätt att ställa in ett arrangemang av vilket skäl som helst. Om ett arrangemang ställs in betalar Casino Cosmopol om möjligt tillbaka det belopp som kunden har erlagt till det kreditkorts- eller betalkortskonto från vilket betalningen har gjorts. I särskilda fall kan Casino Cosmopol återbetala på annat sätt i receptionen på något av Casino Cosmopols kasinon. Om kunden inte senast inom sex (6) månader från det att arrangemanget skulle ha påbörjats anmäler att kunden vill att Casino Cosmopol skall återbetala erlagt belopp för arrangemanget, förlorar kunden sin rätt att få tillbaka beloppet.

7. Verifiering
Vid betalning via Internet kan Casino Cosmopol inte ansvara för att kundens identitet kan verifieras. Betalning via Internet sker därför på kundens egen risk. Casino Cosmopol ansvarar inte för obehörig eller olaglig användning av kundens eller annans identitet, kreditkort, betalkort eller dylikt samt skada som kunden eller annan lider på grund av missbruk av kreditkort, betalkort, annans identitet eller dylikt.

8. Särskilt om anmälan till spelturnering
Vid anmälan till spelturnering får kunden endast anmäla sig personligen en (1) gång till en och samma spelturnering. Kunden kan överlåta sin plats i en spelturnering till annan person. För att det skall få ske skall både kunden och den person som platsen i spelturneringen skall överlåtas till samtidigt och personligen anmäla detta i receptionen på det casino där turneringen ska äga rum senast innan spelturneringen inleds. Rätten att delta i en spelturnering får aldrig överlåtas till annan för högre pris än vad kunden har betalat Casino Cosmopol för rätten att delta i turneringen.

Om rätten att delta i en spelturnering används för annat syfte än som anges i dessa allmänna villkor eller i de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för turneringen ifråga, förverkas rätten att delta i spelturneringen med omedelbar verkan. Om rätten att delta i en spelturnering förverkas, har kunden varken rätt att själv delta i spelturneringen eller överlåta denna rätt till annan. Vid sådant förhållande har kunden inte heller rätt att få tillbaka det belopp som erlagts för rätten att delta i spelturneringen eller rätt till någon annan ersättning från Casino Cosmopol av vilket slag det än må vara.

Vid deltagande i spelturneringar gäller att Casino Cosmopol i egenskap av arrangör alltid kostnadsfritt innehar samtliga rättigheter till bild- och/eller filmupptagningar inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till annan part vid varje enskilt tillfälle. Spelare kan med andra ord inte ställa några krav på ersättning avseende bild och/eller filmrättigheter, som har gjorts i samband med spelturneringar på Casino Cosmopol. För deltagande i en spelturnering gäller i övrigt de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för den aktuella turneringen.

9. Reklamation
Vill kunden åberopa något fel i ett arrangemang eller en Internetbetalning, skall kunden underrätta Casino Cosmopol inom skälig tid från det att kunden märkt eller bort märka felet (reklamation). Reklamerar kunden inte inom skälig tid förlorar kunden rätten att åberopa felet.

10. Force majeure
Casino Cosmopol är fri från ansvar gentemot kunden om förlust eller skada uppstår för kunden till följd av force majeure. Som force majeure skall anses omständighet utanför Casino Cosmopols kontroll, som Casino Cosmopol skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid beställningen och vars följder Casino Cosmopol inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11. Personuppgifter m.m.
Casino Cosmopol registrerar och behandlar de personuppgifter som kunden lämnar i sin beställning för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt dessa allmänna villkor och genomförandet av arrangemanget.

Vid kundens deltagande i spelturneringar och liknande arrangemang publicerar Casino Cosmopol resultat- och/eller rankinglistor på casinocosmopol.se och i annan form.

Casino Cosmopol har bedömt att den lagliga grunden för behandlingen av förekommande personuppgifter är nödvändig för att tillgodose ett berättigat intresse av att kunna presentera såväl resultat som referat från arrangemanget så att ett komplett event kan erbjudas. Gäst kan motsätta sig behandlingen avseende resultat- och/eller rankinglistor men då kan man inte delta i arrangemanget. Gäst kan motsätta sig publicering av bild och filmupptagningen i social media genom att meddela personalen då fotograferingen sker eller annars genom att vända sig till Casino Cosmopols dataskyddsombud.

Fullständig information om behandling av personuppgifter är beskrivet i Information om behandling av personuppgifter, som finns på casinomcosmopol.se och kan även tillhandahållas av respektive casinos reception eller beställas genom att skriva till Casino Cosmopol AB, 106 10 Stockholm.

12. Övrigt
I övrigt gäller de särskilda bestämmelser och regler som Casino Cosmopol vid var tid tillämpar för respektive arrangemang.

13. Tvist
Eventuell tvist i anledning av bokning av arrangemang via Internet hos Casino Cosmopol skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Gäller från och med den 25 maj 2018.
 

House rules

The Swedish Gambling Authority has granted Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol) a licence to provide casino games and games on vending machines (Casino Activities) at the casinos in Stockholm, Gothenburg and Malmö. The Swedish Gambling Authority is tasked with supervising Casino Activities. Casino Cosmopol has issued these House Rules, which shall apply as the terms and conditions for visits to Casino Cosmopol’s casinos. 

1. General rules 

1.1 Regardless of whether or not they are participating in games, all visitors to Casino Cosmopol’s casinos must follow Casino Cosmopol’s House Rules and the rules of play. 

1.2 Visitors must follow the instructions provided by the casino staff in order to maintain order within the casino and ensure that all games are conducted in an orderly, correct and safe manner.

1.3 Within the limits of what is permitted under the Gambling Act (2018:1138), the EU General Data Protection Regulation (2016/679), and the Money Laundering and the Financing of Terrorism (Prevention) Act (2017:630), Casino Cosmopol processes necessary personal data about its visitors. The purpose of this processing is to prevent, hinder and expose crimes within the casino, to assist in dispute resolution, and to counteract problems with excessive gaming/gambling and money laundering. 

1.4 Visitors to a casino may not offer professional, financial or comparable services to other visitors to the casino. This applies both during and in connection with a visit.

2. Opening hours 

The casino is open during the hours posted at the entrance to the respective facility and on the website, www.casinocosmopol.se.

3. Definition of a “gambling day”, etc. 

A “gambling day" refers to the period between the opening of the casino on a given day and the closing of the casino on the same day or the next day. 

4. Visitors 

4.1 Visitors must have a valid entrance certificate or be identifiable using the visitor registration system. The entrance certificate is personal and may not be transferred. At the request of casino staff, the visitor must be able to present her/his entrance certificate or participate in her/his identification using the visitor register.

4.2 The entrance certificate only entitles visitors to visit the casino during the gambling day or period indicated on the certificate.

4.3 An entrance certificate held by a person other than the person to whom the entrance certificate is issued may be cancelled without refunding the entrance fee. 

4.4 Visitors must be smartly dressed in accordance with Casino Cosmopol’s Clothing Policy.

Clothing Policy: We do not have a strict dress code, but most people dress for a pleasant evening on the town. “Smart attire” is a widely accepted concept in Sweden that we apply at our casinos. We believe that the overall impression is more important than individual details or garments. For security reasons, Casino Cosmopol does not accept symbolic uniforms - motorcycle vests, protective vests, military pants/boots; headgear - hats, caps, or anything else that might obscure the wearer’s face and impede identification, sunglasses; bags - sports bags, backpacks or packaged items. In the case of poker tournament games, exceptions are granted allowing caps and sunglasses to be worn in the area of the tournament game. Headgear worn for religious reasons is allowed.

4.5 a) Computer equipment may be taken into the casino and used where it is not directly adjacent to the casino’s gaming machines or tables;

b) sound recording equipment, mechanical or electronic tools, or other equipment which may be used to manipulate the game equipment or the outcome of the game may not be taken into the casino. However, this rule excludes mobile phones; see Point 4.7 below;

c) it is not permitted to lend, borrow, or ask other visitors for money;

d) it is not permitted to carry flammable or explosive substances or materials, weapons, piercing or cutting tools, and implements or anything else which may cause injury to people, the interior, or the property of the casino;

e) if you wish to smoke, you may do so in the designated smoking areas. It is not permitted to bring alcohol, drugs or other intoxicants into the casino.

4.6 Feel free to photograph/film when you visit us, but only include people who want to be in the picture, and do not do so directly adjacent to the gaming tables. The best areas for photograpy/filming are the restaurants and bars. Exceptions to the above may be granted in some cases, but only with special permission from Casino Cosmopol. 

4.7 To prevent disruptions to games and avoid disturbing other visitors, telephone calls, video calls or other extensive mobile phone use should not take place directly adjacent to the gaming tables. 

4.8 If a visitor is not participating in a game, casino staff may request that the visitor leave her/his seat at a gaming machine or at a gaming table for the benefit of another visitor who intends to play.

4.9 Casino Cosmopol has the right to deny access to the casino to anyone who: 

a) cannot be identified;

b) gives the impression that she/he may disrupt order within the casino, fail to heed the instructions of the staff, or interfere with a game or the manner in which the games are to be conducted; 

c) has intentionally violated or gives the impression of disrespecting the law, Casino Cosmopol’s House Rules, or the rules of play, or who in any way – in words or deeds – treats other visitors or staff in an abusive manner, or fails to respect the instructions of Casino Cosmopol’s staff;

d) has voluntarily entered an agreement prohibiting or restricting her/his right to visit the casino, or who has chosen to activate a suspension via spelpaus.se and subsequently breaches the prohibition/restriction; 

e) has an unpaid debt to Casino Cosmopol that is due for payment; 

f) is subject to a prohibition against visiting the casino issued by Casino Cosmopol, and/or 

g) is not dressed in appropriate clothing, according to Casino Cosmopol’s Clothing Policy.

h) refuses to participate in security screening (metal detection) without reasonable grounds. Casino Cosmopol may also refuse access to the casino without explanation, if special circumstances so require. 

4.10 Casino Cosmopol offers an action program to prevent problems with excessive gaming/gambling and can conclude personal agreements with visitors that prohibit or restrict their right to visit the casino. The same applies to Svenska Spel’s games. On www.svenskaspel.se, the visitor can conclude personal agreements to block her/his poker account or block to block her/himself from all Svenska Spel games. The establishment of an agreement can be arranged by casino staff and by Svenska Spel’s Customer Service, available at 0770-11 11 11.

It is also possible to suspend one’s online access to all licenced games in Sweden via spelpaus.se. This service is provided by the Swedish Gambling Authority. Please note that a suspension registered in spelpaus.se means that the suspended person will no longer have access to the casino, regardless of the purpose of the visit.

4.11 Visitors are expected to collaborate with Casino Cosmopol to make it easy for everyone to follow the House Rules and the rules of play.

4.12 Violations of the law, Casino Cosmopol’s House Rules, or the rules of play and/or failure to follow instructions from the casino staff entitle Casino Cosmopol to escort the visitor from the casino without refunding the entrance fee. Casino Cosmopol does not refund food, drink, etc. that cannot be consumed because a visitor is turned away under this rule.

5. Separation of parts of the casino 

Casino Cosmopol may separate parts of the casino for high stakes games. Only people who are participating in these games have access to these parts of the casino. Casino Cosmopol has the right to refuse access to these parts of the casino without explanation. 

6. Closed Circuit Television System – CCTV 

6.1 Casino Cosmopol uses CCTV to monitor and control the premises and all games. Visitors to the casino are thus subject to video surveillance. 

6.2 Recorded surveillance footage is confidential. Only people authorised by Casino Cosmopol are entitled to access the recordings. 

7. Complaints and disputes 

7.1 Visitors to the casino have the opportunity to lodge a written complaint with Casino Cosmopol if they feel that they have been mistreated or were otherwise dissatisfied with some circumstance or situation inside the casino.

7.2 Casino Cosmopol shall primarily endeavour to resolve disputes locally in each casino. If this is not possible, the dispute shall alternatively be referred to the committee at Casino Cosmopol’s head office, which has specifically designated responsibility for the handling of disputes.

7.3 Visitors can also contact the National Board for Consumer Disputes – ARN (www.arn.se or ARN, Box 174, SE-101 23 Stockholm) to have a dispute examined. A decision issued by ARN is a recommendation to the parties on how the dispute should be resolved. A visitor to the casino can also use the EU’s online dispute resolution platform (ec.europa.eu/consumers/odr) to get help if a dispute arises.

7.4 A visitor can always turn to the general courts to have a dispute examined.

8. Miscellaneous

8.1 These House Rules replace previous House Rules and apply from 2021-03-01.

8.2 These House Rules can be obtained on request and are also available at the casino reception desk. Rules of play can be obtained through information stations set up on the casino premises. Both the House Rules and the rules of play are also available on www.casinocosmopol.se.

8.3 Casino Cosmopol has the right to decide on temporary supplementary rules to these House Rules, which in such cases are clarified at the casino and on the website. Violation of such temporary supplementary rules is handled in the same way as violations of the normal House Rules.

8.4 The House Rules are drawn up in a Swedish and an English version. Should there be a discrepancy between the versions, the Swedish version shall take precedence.

Casino Cosmopol’s House Rules (last revised 21-03-01).