General terms and conditions for Club Cosmopol

Dessa villkor gäller från och med den 25 maj 2018.

1. Allmänt
Dessa villkor gäller för medlemskap i Club Cosmopol hos Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol). Den som efter ansökan beviljas medlemskap i Club Cosmopol kallas Medlemmen. Vid beviljande av medlemskap i Club Cosmopol får Medlemmen ett medlemskort. De gällande reglerna och villkoren finns tillgängliga på www.casinocosmopol.se och/eller kan erhållas i receptionen vid Casino Cosmopols casinon. Casino Cosmopol har rätt att ändra dessa regler och villkor, utan särskilt meddelande till Medlemmen.

2. Ansökan
Ansökan om medlemskap ska ske i receptionen vid något av Casino Cosmopols casinon på en särskild blankett som tillhandahålls av Casino Cosmopol. Då ansökan har beviljats får den sökande ett medlemskort, varefter avtalet om medlemskap mellan Casino Cosmopol och Medlemmen anses ingånget.

3. Vem som kan bli medlem i Club Cosmopol
Medlemskap i Club Cosmopol kan beviljas för fysisk person som har fyllt 20 år och i övrigt bedöms som lämplig att inneha medlemskap i Club Cosmopol.

4. Giltighetstid och uppsägningstid m.m.
Medlemskap i Club Cosmopol gäller under ett (1) år och förmånerna som medlemskapet medför upphör då automatiskt utan uppsägning. Medlemskapet förnyas om så önskas i receptionen på något av Casino Cosmopols casinon, se vidare punkt 5.

Om Medlemmen frivilligt ingår ett avtal om, alternativt av Casino Cosmopol åläggs, besöksförbud, upphör medlemskapet automatiskt utan uppsägning under den period som besöksförbudet gäller. Casino Cosmopol får säga upp avtalet om medlemskap i förtid med en uppsägningstid om en (1) månad.

Medlemmen får säga upp avtalet om medlemskap med omedelbar verkan. Medlemmens uppsägning ska meddelas receptionen på något av Casino Cosmopols casinon, alternativt begäras skriftligen till Club Cosmopol, 106 10 Stockholm.

Vid medlemskapets upphörande i förtid återbetalas medlemsavgiften inte till Medlemmen.

5. Kostnad för medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är förenat med en årlig avgift, som bestäms av Casino Cosmopol från tid till annan.

6. Personligt medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är personligt och kan ej överlåtas.

7. Fri entré
Medlemskap i Club Cosmopol berättigar Medlemmen till fri entré till Casino Cosmopol under medlemskapets giltighetstid.

8. Information och erbjudanden
Om Medlem har samtyckt till att få marknadsföring och erbjudanden från Casino Cosmopol, skickas dessa i huvudsak via e-post och/eller vid speciella tillfällen via post. Medlem kan när som helst återkalla detta samtycke i någon av Casino Cosmopols receptioner eller begära detta skriftligen till Club Cosmopol, 106 10 Stockholm (se vidare punkt 10).

9. Ansvarsbegränsning
Casino Cosmopol ansvarar endast för fel i Casino Cosmopols besöks-, spel- och övriga datorsystem som har orsakats av vårdslöshet. Casino Cosmopols ansvar är därvid begränsat till direkta skador.

10. Registrering och behandling av personuppgifter
Casino Cosmopol behandlar de personuppgifter som Medlemmen lämnar i sin ansökan om medlemskap.

Fullständig information om behandling av personuppgifter finns beskrivet i Information om behandling av personuppgifter, som finns på casinocosmopol.se och kan även tillhandahållas av respektive casinos reception eller beställas genom att skriva till Casino Cosmopol AB, 106 10 Stockholm.

11. Medlemmens ansvar för medlemskortet
Medlemmen skall förvara sitt medlemskort på ett sådant sätt som motverkar risk för stöld och obehörigt användande.