Allmänna villkor för bokning via Internet

  • Dessa allmänna villkor ändrades senast den 9 mars 2011.

1. Inledning
Dessa allmänna villkor gäller för bokning av arrangemang via Internet hos Casino Cosmopol AB och/eller CC Casino Restaurang AB (nedan gemensamt kallat Casino Cosmopol) och utgör en del av villkoren för kundens beställning av arrangemang. De vid var tid gällande Allmänna villkoren för bokning via Internet finns tillgängliga på Casino Cosmopols webbplats casinocosmopol.se.

2. Definitioner
Med arrangemang avses samtliga tjänster och produkter som Casino Cosmopol tillhandahåller och som går att beställa via casinocosmopol.se. Som arrangemang avses bl.a. spelturneringar (innefattande bl.a. pokerturneringar) samt paket- och underhållningserbjudanden. Med kunden avses den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning av ett arrangemang hos Casino Cosmopol via casinocosmopol.se. Med beställning avses, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att kunden bokar och betalar för ett arrangemang via casinocosmopol.se.

3. Beställning
Innan kunden gör en beställning skall kunden läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant. Såvida ej annat uttryckligen har angivits skall avtal inte anses ha ingåtts mellan kunden och Casino Cosmopol förrän full betalning har erlagts av kunden och Casino Cosmopol har skickat en bekräftelse av mottagandet av beställningen till kunden. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som kunden har lämnat i samband med beställningen. E-post-bekräftelsen är kundens kvitto för gjord beställning. Kvittot skall betraktas som en värdehandling och förvaras på betryggande sätt. Casino Cosmopol ansvarar inte för skador som kunden lider på grund av att kvittot förkommer eller kommer i annan persons besittning. Om avtal inte har ingåtts på grund av att en beställning inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda inom rätt tid, ansvarar inte Casino Cosmopol för de skador eller olägenheter av vilka slag det än må vara som kunden lider på grund härav. Det gäller oavsett vad orsaken är till att beställningen inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda i rätt tid. Med rätt tid avses i detta sammanhang senaste dag för bokning av arrangemanget enligt de villkor som Casino Cosmopol bestämmer för arrangemanget ifråga.

4. Betalning
I samband med beställningen skall kunden uppge ett giltigt bank- eller plusgirokonto som är knutet till Internet eller ett kreditkortsnummer eller ett betalkortsnummer som är utställt på kunden och som betalning kan ske ifrån. Betalning får endast ske från bankkonto, plusgiro-konto, kreditkort eller betalkort som är knutna till banker, kreditkortsföretag eller andra juridiska personer som Casino Cosmopol vid var tid godtar som betalningsförmedlare, vilket framgår av den del av Casino Cosmopols hemsida där bokning via Internet sker. Betalning skall ske i svenska kronor. Debitering av kundens bankkonto, plusgirokonto kreditkort eller betalkort sker normalt direkt efter det att Casino Cosmopol har mottagit beställningen. Kunden ansvarar för att det finns täckning för det belopp som beställningen avser på det bankkonto, plusgirokonto, kreditkort eller betalkort som betalning sker ifrån. Om täckning saknas eller om Casino Cosmopol blir tvunget att betala tillbaka överfört belopp till bank, kreditkortsföretag eller annan skall kunden på Casino Cosmopols begäran omedelbart fullgöra betalningen. Vid sådant förhållande kan Casino Cosmopol alternativt häva avtalet med omedelbar verkan. Oavsett om hävning sker eller ej skall kunden, vid bristande täckning på sitt konto, ersätta Casino Cosmopol fullt ut för den ekonomiska skada som Casino Cosmopol lider på grund härav. I särskilda fall kan Casino Cosmopol medge att betalning sker på annat sätt och vid senare tillfälle än vad som framgår ovan.

5. Avbeställning
Beställning av plats i en spelturnering på Casino Cosmopol är bindande och kan därför inte avbeställas.

6. Inställt arrangemang
Casino Cosmopol har rätt att ställa in ett arrangemang av vilket skäl det än må vara. Om ett arrangemang ställs in betalar Casino Cosmopol om möjligt tillbaka det belopp som kunden har erlagt till det bankkonto, plusgirokonto, kreditkortskonto eller betalkortskonto från vilket betalningen har gjorts. Om kunden så begär kan återbetalning även ske kontant i receptionen på något av Casino Cosmopols casinon (adresser se punkten 5 ovan). Om kunden inte senast inom sex (6) månader från det att arrangemanget skulle ha påbörjats anmäler att kunden vill att Casino Cosmopol skall återbetala erlagt belopp för arrangemanget, förlorar kunden sin rätt att få tillbaka beloppet.

7. Verifikation
Vid betalning via Internet kan Casino Cosmopol inte ansvara för verifikation av kundens identitet. Betalning via Internet sker därför på kundens egen risk. Casino Cosmopol ansvarar inte för obehörig eller olaglig användning av kundens eller annans identitet, kreditkort, bankkort, bankkonto eller dylikt samt skada som kunden eller annan lider på grund av missbruk av kreditkort, bankkort, bankkonto, annans identitet eller dylikt.

8. Särskilt om anmälan till spelturnering.
Vid anmälan till spelturnering får kunden endast anmäla sig personligen en (1) gång till en och samma spelturnering. Kunden kan överlåta sin plats i en spelturnering till annan person. För att det skall få ske skall både kunden och den person som platsen i spelturneringen skall överlåtas till samtidigt och personligen anmäla detta i receptionen på det casino där turneringen skall äga rum senast innan spelturneringen inleds. Rätten att delta i en spelturnering får aldrig överlåtas till annan för högre pris än vad kunden har betalat Casino Cosmopol för rätten att delta i turneringen.

Om rätten att delta i en spelturnering används för annat syfte än som anges i dessa allmänna villkor eller i de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för turneringen ifråga, förverkas rätten att delta i spelturneringen med omedelbar verkan. Om rätten att delta i en spelturnering förverkas, har kunden varken rätt att själv delta i spelturneringen eller överlåta denna rätt till annan. Vid sådant förhållande har kunden inte heller rätt att få tillbaka det belopp som erlagts för rätten att delta i spelturneringen eller rätt till någon annan ersättning från Casino Cosmopol av vilket slag det än må vara.Vid deltagande i spelturneringar gäller att Casino Cosmopol i egenskap av arrangör alltid kostnadsfritt innehar samtliga rättigheter till bild- och/eller ljudupptagningar inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till annan part vid varje enskilt tillfälle. Spelare kan med andra ord inte ställa några krav på ersättning avseende bild och/eller ljudrättigheter, som har gjorts i samband med spelturneringar på Casino Cosmopol. För deltagande i en spelturnering gäller i övrigt de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för den aktuella turneringen.

9. Reklamation
Vill kunden åberopa något fel i ett arrangemang eller en Internetbetalning, skall kunden underrätta Casino Cosmopol inom skälig tid från det att kunden märkt eller bort märka felet (reklamation). Reklamerar kunden inte inom skälig tid förlorar kunden rätten att åberopa felet.

10. Force majeure
Casino Cosmopol är fri från ansvar gentemot kunden om förlust eller skada uppstår för kunden till följd av force majeure. Som force majeure skall anses omständighet utanför Casino Cosmopols kontroll, som Casino Cosmopol skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid beställningen och vars följder Casino Cosmopol inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11. Personuppgifter m.m.
Casino Cosmopol registrerar och behandlar de personuppgifter som kunden lämnar i sin beställning för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt dessa allmänna villkor och genomförandet av arrangemanget. Casino Cosmopol och Casino Cosmopols moderbolag AB Svenska Spel har också rätt att behandla personuppgifterna i beställningen och den information som genereras om kunden för statistiska beräkningar och marknadsundersökningar samt för marknadsföringsändamål. Som marknadsföringsändamål avses t.ex. direkt marknadsföring via bland annat post, e-post, telefon och mobiltelefon, inkluderat SMS och MMS. Kunden kan avbeställa direkt marknadsföring hos Casino Cosmopol AB, 106 10 Stockholm. Vid kundens deltagande i spelturneringar och liknande arrangemang samtycker kunden till att Casino Cosmopol publicerar kundens namn och resultat på resultatlistor m.m. på Internet och i annan form.

Kunden har enligt personuppgiftslagen (1998:204) möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Casino Cosmopols behandling av kundens personuppgifter. En skriftlig ansökan om sådan information skall skickas till Casino Cosmopol på ovan angiven adress. Kunden har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter i en skriftlig begäran till nämnda adress. Casino Cosmopol förbehåller sig rätten att på anmodan av myndighet eller i enlighet med tvingande lag, förordning och/eller föreskrift lämna ut uppgifter om kunden till myndighet eller annat offentligt organ.

12. Övrigt
I övrigt gäller de särskilda bestämmelser och regler som Casino Cosmopol vid var tid tillämpar för respektive arrangemang.

13. Tvist
Eventuell tvist i anledning av bokning av arrangemang via Internet hos Casino Cosmopol skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.